MEDLEMMER:
I 2011 hadde Etnedal Fotballklubb 146 betalende medlemmer. Av disse var 119 aktive som spillere og 16 aktive som trenere/lagledere. De resterende betalte støttemedlemskap.

SPORTSLIGE AKTIVITETER:
2011 var et aktivt år for Etnedal Fotballklubb. I vårsesongen stilte klubben med 9 lag i seriespillet. Det var også påmeldt J-19 lag, men dette ble trukket etter én kamp i vårsesongen pga. for få spillere. Til høstsesongen ble det meldt på ytterligere ett lag i G-10 da det ble for mange spillere til ett lag.

Lagene, trenere og lagledere fordeler seg slik:
J-19 - Ole Håkon Lofthus, Bjørn Bjørnødegård og Anne G. Lyshaugen
G-16 - Ole Espelien og Arne Brufladt
G-14 - Tormod Møller og Even Sørflaten
J-14 - Odd Inge Bergene og Frank Byfuglien
G-12 - Anne Margrethe Bergsbakken
J-12 - Inga Lunde og Tove G. Haugen
G-10, 2 lag høst - Syver Thon og Wenke Hillestad Møller
J-10 - Syver Øistuen og Gunnar Bergene
Knøtt, 2 lag - Eskil Storengen

Klubben deltok i følgende turneringer i 2011:
DnB Nor Cup i Valdreshallen (knøtt, G/J-10, G/J 12, G/J 14)
Knøtteturneringa i Øystre Slidre (knøtt)
Slidrefjorden Cup (G/J 10)
Sandar Cup (G/J 12, G/J 14)

J-14 gjorde en svært hederlig innsats I Sandar Cup da de spilte seg til finale i A-sluttspillet. De tapte finalen, men kunne ta med seg andreplassen hjem til Etnedal.
To spillere fra klubben har deltatt i sonesamlinger i regi av kretsen. Odd Inge Bergene og Even Sørflaten deltok på trenerforum i forbindelse med disse samlingene.
Ingen av trenerne deltok på trenerkurs i 2011, men flere av laglederne i barnefotballen var til stede på barnefotballkvelden på Dokka i april. Dette opplegget arrangeres av kretsen.
Da klubben stiller med egne klubbdommere på hjemmekampene ble det arrangert klubbdommerkurs i april. Klubbdommere i 2011 var Kristine Bakken Helland, Knut Erlingson Rehaug, Eivind Garli, Vegard Brusveen, Kenneth Byfuglien og Arne Brufladt.
Knut Anders Saglien tok rekruttdommerkurs i 2011 og ble benyttet som dommer i G-16 kampene i tillegg til annen dommervirksomhet i seriesystemet.

MØTEVIRKSOMHET:
Årsmøtet ble avholdt på Bruflat Kafé den 30. mars 2011. Styret har gjennomført fire ordinære styremøter. I tillegg har vi hatt tre møter med trenere og lagledere for å planlegge og evaluere sesongen. Planlegging av Etnedal Sparebank Cup var hovedsaken på flere av møtene.
Arne Brufladt deltok på kretstinget i Indre Østland Fotballkrets i februar.

HJEMMESIDE:
I 2011 vedtok styret å få til en oppegående og oppdatert hjemmeside. Karl Nerem fikk jobben med å designe sida etter innspill fra medlemmene i styret. Resultatet ble svært bra, og målet er at trenere og styret skal bruke sida aktivt når det er noe som bør publiseres. Styret bør oppfordre trenere til å skrive kampreferat og legge inn bilder slik at det blir attraktivt for spillerne å gå inn på sida. Tekst og bilder sendes Karl Nerem som legger inn informasjonen.

ARRANGEMENT / DUGNAD:
Etnedal Fotballklubb har i 2011 arrangert få arrangement i forhold til tidligere år. Dette beror på den store dugnadsaktiviteten som ble gjennomført i forbindelse med oppføring av Etnedalshallen. Åpningen av hallen i desember ble en storslagen fest for alle som deltok. Det har vært åpen kiosk på Mosletta på mange av hjemmekampene. Monica Øybakken har hatt ansvar for innkjøp, vaktlister osv.
Alle aktive medlemmer har solgt fotballodd fra Norges Fotballforbund.
Det ble arrangert fotballavslutning på Etnedal Skule i oktober.

ØKONOMI:
Regnskapet for 2011 gjøres opp med et underskudd på kr 81.611,55 Klubbens bankinnskudd pr. 31.12.11 utgjør kr 483.421,24.
For første gang på mange år går klubben med underskudd. Dette skyldes mange og dyre innkjøp av utstyr til Etnedalshallen. Idretten i Etnedal har selv sørget for det meste av utstyret i hallen, og fotballklubben har tatt sin del av disse utgiftene. Klubben har bl.a. gått til innkjøp av seks 5er mål, tribune og firhjuling til slodding/rensing av kunstgresset i hallen. Klubben kjøpte også ny gressklipper som brukes på Mosletta.
Klubben har store og viktige inntekter bl.a. fra Link Bingo på Fagernes og grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi har videreført sponsorordningen med reklameskilt på Mosletta og mottar også kr 10.000,- årlig fra Etnedal Sparebank.
Økonomien i klubben anses som svært tilfredsstillende. Det er gledelig at vi kan foreta store investeringer uten å tære for mye på reservene. Den iherdige dugnadsinnsatsen ved flere store arrangement tidligere år, gir nå resultater i form av handlefrihet når det skal kjøpes utstyr til bl.a. Etnedalshallen.
I 2012 kjøpes det inn skillevegger i hallen. Dette er en kostnad idretten må ta, og man må i året som kommer vurdere mulige inntektskilder for å redusere et forventet underskudd også neste år.

STYRET I KLUBBEN:
Styret i Etnedal Fotballklubb i 2011 har bestått av:
Tove Grønbrekk Haugen, leder
Arne Brufladt, nestleder
Vidar Veka, sekretær
Toril Grønbrekk, kasserer
Monica Øybakken, styremedlem

Arne Brufladt har representert Etnedal Fotballklubb i Etnedal Idrettsråd. Han har også vært medlem i hallkomiteén. I tillegg har han vært primus motor for gjennomføringa av den enorme frivillige dugnaden som er gjort i forbindelse med bygging av hallen og servicebygget.
Marianne Aarvig har vært leder i arrangementskomiteén for fotballavslutningen.

Etnedal 27. mars 2012

 
 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: